Nad bezpieczeństwem obiektów objętych siecią monitoringu czuwają wyspecjalizowane grupy interwencyjno - patrolowe. W skład grup wchodzą wyselekcjonowani i doświadczeni pracownicy poruszający się specjalnie oznaczonymi pojazdami. Są oni wyposażeni w niezależną łączność radiową, środki przymusu bezpośredniego oraz ostrą długą i krótką broń palną. Grupa patrolowa jest kierowana na miejsce alarmu przez dyżurnego Centrum Monitoringu i do momentu otrzymania od niego sygnału odwołującego alarm działa w trybie przewidzianym na wypadek konkretnego zagrożenia.